Učitavanje..
Milord

Na ovoj stranici možete pronaći najčešće postavljana pitanja i odgovore na ista


Karnet TIR (franc. Transport International par la Rout) je carinski dokument kojim se pojednostavljuju carinske formalnosti u međunarodnom transportu robe. Nadzor i postupak nad transportnim sredstvima, kontejnerima i robom u režimu karneta TIR određen je "Carinskom konvencijom o međunarodnom prijevozu robe na temelju karneta TIR". TIR je napravljen da bi maksimalno olakšao međunarodno kretanje roba pod carinskim pečatom. Sistem tranzitnim državama garantuje pokrivanje carina i poreza u slučaju zloupotrebe (krijumčarenja).

  Sistem TIR nudi prednosti za sve karike u lancu međunarodnog tranzitnog transporta roba:
 • 1. smanjuje troškove transporta smanjujući formalnosti i kašnjenja u tranzitu;
 • 2. olakšava kretanje u tranzitu primenom standardizovane regulative i dokumentacije;
 • 3. roba se kreće preko međunarodnih granica s minimalnim ometanjima i stajanjima;
 • 4. kašnjenja i troškovi transporta su smanjeni;
 • 5. nema potrebe za depozitom (garancijom) na granicama tranzitnih država;
 • 6. garantovano plaćanje carinskih i poreznih dažbina u slučaju zloupotrebe (do 50 000 $);
 • 7. samo proverenim prevoznicima je dozvoljeno korištenje TIR karneta - čime se povećava sigurnost;
 • 8. smanjena je potreba fizičke kontrole robe u tranzitu;
 • 9. sistem olakšava carinsku kontrolu i popratnu dokumentaciju.

Vozila i kontejneri moraju zadovoljavati određene uslove kako bi mogli prevoziti robu u međunarodnom prijevozu s oznakom TIR.

  Vozilo mora biti građeno tako da:
 • 1. roba ne može biti izvađena ili unešena u zatvoreni deo vozila bez ostavljanja vidnih tragova pokušaja ili bez povrede carinskih obeležja;
 • 2. carinska obeležja se mogu lako i uspešno staviti;
 • 3. ne sadrži skriveni prostor u kojem bi se roba mogla sakriti;
 • 4. svi prostori u koje se može staviti roba su pristupačni za carinski pregled.

  Kontejner mora biti:
 • 1. potpuno ili delimično zatvoren;
 • 2. trajne i dovoljno čvrste građe za višestruku uporabu;
 • 3. posebno namenjen olakšanju prevoza robe jednim ili različitim prevoznim sredstvima bez posebnog pretovara robe;
 • 4. namenjen lakom manipulisanju;
 • 5. napravljen tako da se lako puni i prazni.

Za vozilo ili kontejner koje ispunjava uslove izdaje se "Uverenje o odobrenju za prevoz robe pod carinskim oznakama", s rokom od dvije godine. Na vozilo ili kontejner mora biti stavljena pločica TIR.

Incoterm ili pariteti predstavljaju uslove međunarodne trgovine koji se najčešće koriste u svakodnevnoj praksi. Oni se koriste kako bi se podelili troškovi i odgovornosti između kupca i prodavca. Zasnovani su na Konvenciji Ujedinjenih Nacija o Ugovorima o međunarodnoj trgovini.

EXW - Franko fabrika: prodavac prodaje robu franko fabrika ne pokrivajući nikakve dalje troškove.

FCA - Franko prevoznik (na naznačenom mestu): prodavac predaje robu izvozno ocarinjenu u ruke prevoznika naznačenog od strane kupca na naznačenom mestu. Ovaj paritet je pogodan za sve vrste transporta uključujući i avionski, drumski i kontejnerski odnosno multi modalni transport.

FAS - Franko uz bok broda (u naznačenoj luci): prodavac mora da doveze i postavi robu pored broda, spremnu za utovar u naznačenoj luci. Prodavac takođe mora da izvozno ocarini robu i pripremi sve papire neophodne za transport.

FOB - Franko utovareno na brod (u naznačenoj luci): prodavac mora da utovari robu na brod koji je određen od strane kupca, izvozno ocarinjenu. Ovo je veoma često korišćen paritet u brodskom transportu.

CFR - Troškovi i vozarina plaćeni (do naznačene luke): prodavac mora da plati troškove transporta do naznačene luke. Međutim rizik se prenosi na kupca u momenu kada se roba fizički odvoji od broda.

CIF - Troškovi, vozarina i osiguranje (do naznačene luke): ovaj paritet je isti kao i CFR uz dodatni uslov da prodavac mora da pokrije troškove osiguranja i za kupca.

CPT - Transport plaćen (do naznačene destinacije): prodavc snosi sve troškove transporta do naznačene destinacije međutim rizik prenosi predavanjem robe prvom prevozniku.

CIP - Transport i osiguranje plaćeni (do naznačene destinacije): ovaj paritet je isti kao CPT uz dodatak obaveze prodavca da pokrije troškove osiguranja. Međutim i u ovom slučaju rizik prenosi predavanjem robe prvom prevozniku.

DAT - Isporučeno na terminalu: prodavac pokriva troškove transporta do naznačenog terminala u luci ili mestu dosta, izuzimajući troškove izvoznog carinjenja. Rizik pada na prodavca do momenta istovara robe na terminalu. Na kupcu je da organizuje carinjenje i druge carinske formalnosti kao i transport od terminala do krajnjeg odredišta. Rizik se prenosi na terminalu.

DAP - Isporučeno na naznačenoj destinaciji: prodavac snosi troškove dostave robe na naznačenu destinaciju izuzimajući troškove uvoznog carinjenja. Rizik se prenosi na kupca u trenutku istovara na naznačenoj destinaciji.

DDP - Isporučeno ocarinjeno (na naznačenu destinaciju): prodavac pokriva sve troškve transporta i carinjenja robe kao i troškove carine i pripadajućeg poreza te snosi sav rizik sve do dostave robe.

Koliko vožnji se može obaviti CEMT dozvolom bez povratka u državu registracije vozila, odnosno u Republiku Srbiju?

Od 1. januara 2006. godine CEMT dozvolama može se obavljati prevoz pod uslovom da nakon prve vožnje sa teretom između države osnivanja i druge države članice, prevoznik može obaviti još maksimalno tri vožnje sa teretom bez povratka u državu osnivanja, Prazne vožnje van države osnivanja se ne broje jer se ne smatraju prevozom. Posle tih maksimalno tri vožnje sa teretom, vozilo se, puno ili prazno, mora vratiti u državu osnivanja. Puna ili prazna vožnja koja se obavlja za ili u tranzitu kroz državu osnivanja smatra se povratkom.

Ukoliko se tranzitnom vožnjom potvrđuje povratak u državu registracije vozač treba da, u redu u koji unosi podatke o toj vožnji, u koloni "Posebna napomena" unese veliko slovo "T", kao i vreme i mesto ulaska na teritoriju države u kojoj je vozilo registrovano.

Važno je napomenuti da jedino Austrija, Grčka i Italija primenjuju ovo pravilo doslovno. Navedene tri zemlje kažnjavaju prevoznika ukoliko je prva vožnja između države osnivanja i druge države članice bez tereta. Sekretarijat ITF i druge države članice ističu da interpretacija Italije i Grčke, kojima se skoro pridružila i Austrija, u vezi sa prvom vožnjom sa teretom, nije u saglasnosti sa ministarskom odlukom iz 2005. godine niti sa tumačenjem člana 3.16. Uputstva od strane pravne direkcije OECDa.

Vrh strane